هزینه ثبت نام به شرح ذیل میباشد:

دستیاران تخصصی و فوق تخصصی تا مورخه 95/12/30 مبلغ 800 هزار ریال و سپس مبلغ 1 میلیون ریال

پزشکان تا مورخه 95/12/30 مبلغ 1200 هزار ریال -  و سپس مبلغ 2 میلیون ریال